Masszázs Pároknak

Nyereményjáték

“Te vagy a legszebb ajándék” C. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Szervező

 1. A nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Orbán Vivien ev. (7636 Pécs, Visnya Ernő u. 9., adószám: 67372577-1-22) (”Szervező”).

A Játékban való részvétel feltételei

2. A Nyereményjátékban vehet részt az alábbiak szerint:

A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 4. pontban írt időtartama alatt a 2.1 pontban meghatározott feladatot teljesíti, és elfogadja a jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak kezeléséhez.

2.1. Feladat:

A Szervezőtől, a Masszázs Mesterkurzus megvásárlása 2021.11.15-2021.12.24. között és e játékszabályzat minden feltételének maradéktalanul megfelelni.

3. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

(a) azon vállalkozások, melyek tulajdonosai vagy képviselői a Szervezővel munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak, valamint azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ 1. és 2. pontja.);

(b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, valamint közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ 1. és 2. pontja.) által képviselt vagy tulajdonolt vállalkozások;

 1. A Játék teljes időtartama budapesti idő szerint 2021. november 15. 15:30:00 órától – 2021. december 24. 23:59:59 óráig tart (“Játék időtartama”). A játékban a december 24-én éjfélig leadott és pénzügyileg teljesített megrendelések vesznek részt. A Jelentkezések beérkezési határideje budapesti idő szerint 2021. december 24. napja 23 óra 59. perc (“Határidő”) A Játék időtartamán belül lehet a szabályzatban meghatározott módon részt venni a játékban.

A Játékot a Szervező bármikor jogosult visszavonni.

5. A Játékban részt vehet (az lehet „Játékos”), aki

  1. november 15. 15:30:00 óra – 2021. december 24. időtartam között megvásárolja a a Masszázs Mesterkurzust, és a megrendelt szolgáltatást legkésőbb 2021. december 24. 23:59:59 óráig pénzügyileg is rendezi.
 • A már meglévő, 2021. November 15-e előtt vásárolt, és kifizetett Masszázs Mesterkurzus nem minősül új vásárlásnak, a Játékon ezen megrendelések nem vesznek részt.
 • A játék időtartama alatt a Masszázs Mesterkurzus megvásárlásával egyidejűleg jelentkezik a nyereményjátékra és elfogadja jelen Részvételi Szabályzatot és a Szervező Adatkezelési tájékoztatóját és
 • jelen Játékszabályzatban meghatározott minden egyéb – rá irányadó – feltételnek megfelel.

A Játékban való részvételre vonatkozó feltételek elfogadásával a játékos részvételi szándékát kifejezetten kinyilvánítja (elfogadva az Adatkezelési tájékoztatót is), feltöltött, illetve megadott adatai összességében képezik a ”Jelentkezést”.

A nyereményjátékban való részvétel további feltételei, a részvétel menete:

A játékos megadja a nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát majd elfogadja jelen Játékszabályzatot és a részét képező Adatkezelési tájékoztatót.

Egy e-mail címmel egy regisztrációt lehet létrehozni.

Érvénytelen Jelentkezés: minden olyan Jelentkezés „Érvénytelen Jelentkezés”-nek minősül, amely nem sorolható a szabályzatban meghatározott Jelentkezések közé (pl. elírt szó, hiányzó karakter, nem értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés stb.). Érvénytelennek tekintendő továbbá a Jelentkezés, ha a Jelentkezés vagy beküldője nem felel meg a jelen szabályzatban rögzített egyéb feltételeknek.

 1. Szervező a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a nyertes megfelel-e a Játékszabályzat minden rendelkezésének. Különösen, de nem kizárólagosan, ha a nyertes Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak.

 2. A személyes adatok védelmét a Szervező a Játékszabályzat részét képező, a Szervező által közzétett mindenkor aktuális Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi gyakorlatával. Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív, hamis, vagy félrevezető adatok használatával, kizárásra kerül a Játékból. A Jelentkezésekkel kapcsolatban a Szervező saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Játékszabályzatban megjelölt mely indok alapján nem fogadja el a Jelentkezést.

 3. Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében jogosulatlanul, illetve más e-mail címével vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail postafiókot, vagy telefonszámot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, vagy telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező bármely nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja.

 4. A Szervező nem vállal felelősséget a weboldalon felmerülő technikai problémákért, a rendszerek esetleges túlterheltségéért. A Szervező kizárja továbbá a felelősségét azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy illetéktelen személyek a rendszerbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat módosítják, törlik, vagy a hozzáférést meggátolják.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a készülék teljesítménye, a rendszer teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az e bekezdésben írtakból – így különösen a Jelentkezések továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételének késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából – fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk regisztrált e-mail cím segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges címváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem.

 1. Ha a résztvevő a regisztráció során bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 2. Nem fogadható el, azaz érvénytelennek minősül az olyan Jelentkezés, amely hiányos (pl. hiányzó karakter, elírt szó, nem értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés), vagy amely a megadott beérkezési határidő után érkezett be. Az elküldés igazolása nem minősül a kézbesítés bizonyítékának. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Jelentkezésekért.

 3. A Szervező a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a jelentkezést, amely e Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel meg. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e Játékosoktól.

 4. A Jelentkezések hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírása stb.) a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező nem érintett a nyereményekkel kapcsolatos esetleges szavatossági, illetve jótállási igények érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizárnak, ezen igényeknek nem kötelezettjei.

Nyeremények, nyertesek

 1. Nyeremények

A nyeremény pontos leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A játék során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

Fődíj

További nyeremények:

 • Cserháti Herold Janka (Hormonmentes Janka) – Termékenységtudat Tanfolyam
 • Kabelácsné Jónás Erika (Tudatos Hedonizmus Ercsi) Mentorprogram
 • Zágoni Bettina (tina.moderngoddess) – Várandóság és szülés kártya/ Gyermekágy és anyaság kártya
 • Pangl-Szarka Dorottya (dorkanland) – 2 alkalmas dietetikai konzultáció
 • Földi Barbara (tinyecoambassadors) Masszázsolaj
 • Feller Adrienn – Panarom – 7 Istennő Illóolaj

A hirdetésekben, kommunikációs anyagokban a nyeremények képei illusztrációk. A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a hirdetésekben, kommunikációs anyagokban megjelenített illusztráció eltérhet a kisorsolásra kerülő nyereményektől.

Egy játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult.

A nyereményjáték során, a Játék időszak, azaz: 2021. november 15. és december 24. közötti időszak lezárását követően, az ezen időszak alatt szabályosan és teljesen regisztrált, megfelelő módon és értékben előfizetett a szolgáltatásra (jelen Szabályzat 5. pontjában leírtak szerint), és azt pénzügyileg rendezte is, érvényes Jelentkezések közül a Szervező a fődíjhoz kapcsolódóan 1 nyertes Játékost, a további nyereményekhez kapcsolódóan 1-1 nyertes Játékost (összesen 7 nyertes Játékost) sorsol. Minden kisorsolt nyertes legfeljebb 1 darab nyereményt nyerhet meg.

A sorsolás élőben 2021.12.28-án történik az új vásárlók között, majd a nyerteseket emailben értesítjük. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye: 7636 Pécs, Visnya Ernő u. 9.

A fődíj és további nyeremények esetében a tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött Jelentkezés érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Jelentkezésével összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

A nyeremények részletes leírását a 1. sz. melléklet tartalmazza.

A nyereményeket – a masszázs- és illóolajok kivételével –, a Szervező e-mailben juttatja el a nyerteseknek. A masszázs- és illóolajokat pedig a Szervező Partnerek futárszolgálattal juttatja el a szerencsés nyertesnek.

A nyeremények készpénzre nem válthatók! A nyereményre való jog nem átruházható.

A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a nyertes vagy jelentkezése nem felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek, és így a Jelentkezés érvénytelenség miatt kizárásra kerül.

A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben is életbe léphet, amennyiben a nyertesek a nyereményeiket az előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítést követő 20 munkanapon belül nem veszik át, vagy nem igazolják nyeremény iránti igényüket a rendelkezésükre álló 5 napon belül. A Játékos kizárólag abban az esetben nyerheti meg a nyereményt, ha a Jelentkezése „Érvényes Jelentkezésnek” minősül.

Ha a nyertes Játékosok személye nem felel meg a jelen játékszabály 2. pontjában előírt feltételeknek, akkor azonnal kizárásra kerülnek a Játékból. A kizárt nyertes helyébe a következő érvényes Jelentkezést beküldő lép (tartaléknyertes). A tartaléknyertes az előtte álló nyertes kizárásáról szóló döntést követően jogosult a nyereményre a jelen szabályzatban írtak szerint.

A nyertesek listája (vezetéknév és keresztnév, vagy/és cégnév) a sorsolást követő héten tekinthető meg a www.masszazsparoknak.hu oldalon, ahol a Szervező ezt közzéteszi és amelyhez valamennyi résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

Nyeremények átvétele:

Az a nyertes, aki a nyereményről szóló értesítést követő 5 munkanapon belül nem igazolja vissza nyereményének átvételi szándékát, vagy írásban jelzi, hogy nyereményét nem kívánja átvenni, a Játékból kizárásra kerül, és a nyereményre a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá.

A Szervező legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül elektronikus levélben a Játékos által megadott e-mail címre küldve kiértesíti a nyerteseket a nyeremény átvételének időpontjáról és módjáról. Amennyiben a nyertes Jelentkezése érvénytelennek minősül és tartaléknyertes hirdetése szükséges, ez a határidő a tartaléknyertes tekintetében újraindul.

A Szervező minden nyertest legfeljebb kétszer kísérel meg e-mailen elérni, 2 egymást követő munkanapon. Sikeres kapcsolatfelvétel és eredményes jogosultság ellenőrzést követően a nyertesek nyereményeiket a Szervezővel egyeztetett helyen, módon és időpontban vehetik át. A nyeremények átvételére a nyertesek legkésőbb az értesítést követő 20 naptári napon belül jogosultak. Amennyiben a nyertes a megadott határidőn belül nem veszi át nyereményét, úgy az sikertelen kézbesítésnek számít, amivel kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősséget kizár.

A nyertes Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadása során róla készült fénykép- és videófelvételeket a Szervező az online felületein (Weboldalán, Social Media csatornáin, Emailben, Hirdetésekben) felhasználja. Ennek megfelelően a Játékos tudomásul veszi, hogy fénykép- valamint a videófelvételért semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel során bocsátotta a Szervező rendelkezésére.

A nyereményre való jog nem átruházható. A nyeremények egésze vagy azok egy része sem készpénzre sem másra nem váltható át, ide nem értve azt az esetet, amikor a nyeremény kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. Erre tekintettel a Szervező fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint az adott nyereményt egy másik azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje. A nyeremények kapcsán az alábbiak is irányadóak: a Szervező fenntartja a jogát, hogy az itt leírt nyeremények bármely elemét, összetevőjét, vagy részletét megváltoztassa, vagy törölje. Ebben az esetben a Szervező lehetőségei szerint helyettesítő nyereményt biztosít egyező/hasonló értékben.

 1. Eltérő rendelkezés, vagy jogszabály hiányában a nyereményre nem vonatkoznak szavatossági jogok, így azt nem lehet kicserélni vagy az értékesítőnél visszaváltani.

 2. A nyertes – mint gazdasági tevékenységet (is) folytató magánszemély, vagy jogi személy – köteles a nyereménnyel összefüggő adófizetési kötelezettségek teljesítésére, tekintettel arra, hogy a nyereményt ebbéli minőségében kapja.

A Szervező a nyertest írásban tájékoztatja a nyeremény beszerzési áráról.

A Szervező a nyertest terhelő adófizetési kötelezettség megfizetését nem vállalja át.

Továbbá a Szervező arra sem vállal kötelezettséget, hogy a nyeremény után fizetendő adók és egyéb közterhek megfizetéséhez szükséges pénzeszközöket a nyereményen felül a nyertes részére biztosítja.

A nyertes képviseletében eljáró személy a nyeremény átvételekor nyilatkozatot köteles tenni, amelyben elismeri, hogy a nyereményt az előzőek ismeretében vette át.

 1. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A nyertes a nyeremény tulajdonjogát a nyeremény átvételével szerzi meg. A nyeremények átadása személyes átvétel esetén átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával történik.

Amennyiben a nyeremény futárszolgálattal kerül kiküldésre a nyertes részére, a nyeremény átvételének a küldemény kézbesítések időpontja és ténye tekintendő. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.

Egyéb rendelkezések

 1. A játék teljes ideje alatt a játékkal kapcsolatban a www.masszazsparoknak.hu oldalon kap tájékoztatást.

 2. Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket valamely résztvevő megszegte, abban az esetben a Szervező saját belátása szerint érvénytelenítheti az adott Nyereményt, illetve kizárhatja a Játékból a résztvevőt.

 3. A törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben a Szervező nem tartozik felelősséggel semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, amely a Játékhoz kapcsolódóan keletkezett.

 4. A Szervező fenntartja valamennyi résztvevő, illetve nyertes azonosításához és adatainak valóságtartalmához kapcsolódó ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának megtagadásához, valamint a nyeremény visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét képezi megszegték, vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban való részvétel során vagy csalárd módon nyert.

 5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja, a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek miatt ez elkerülhetetlen. Azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse ennek hatását. A módosításokat a Szervező a www.masszazsparoknak.hu honlapján teszi közzé.

 6. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Játékkal kapcsolatos minden igény elévülési határideje 60 nap.

 7. A Játékban való részvétellel a résztvevők a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadják, és azok kötelezőek rájuk nézve. Tudomásul veszik, hogy a feltételek kötelezőként való elismerése nélkül a Szervező el sem fogadta volna a Jelentkezést.

 8. Adatkezelés

A Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A Szervező mindenkor érvényben lévő Adatkezelési tájékoztatója az irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Személyes adatainak a Játék keretében történő gyűjtéséért és felhasználásáért Orbán Vivien ev. (7636 Pécs, Visnya Ernő u. 9., Adószám: 67372577-1-22) felel, mint adatkezelő.

https://masszazsparoknak.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Panaszkezelés, vitarendezés

A fogyasztónak minősülő Játékos jogosult a jelen Játékszabályzat alapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával Szervezőhöz fordulni, vagy bírósághoz, illetőleg a fővárosi kereskedelmi és iparkamara melletti békéltető testülethez, mely utóbbi elérhetősége a következő: Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu , Honlap: www.bekeltet.bkik.hu.

Amennyiben a panasz kezelésével a Játékos nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulhat – az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségeiről a következő linken tájékozódhat: https://jarasinfo.gov.hu Szervező az esetleges fogyasztói jogviták rendezése érdekében a békéltető testületi eljárást igénybe veszi. A Szervezőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Játékban való részvétellel, a regisztráció során a megfelelő négyzet(ek) kipipálásával, Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Játékszabályzatban és Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük.

Pécs, 2021. November 15.

1. számú melléklet

Nyeremények pontos leírása:

Fődíj:

1 db, 2 éjszakás kényeztető Wellness, félpanziós ellátással az Avalon Resort & Spaban. A nyeremény 2022.12.31-ig használható fel.

További nyeremények:

Cserháti Herold Janka (Hormonmentes Janka @hormonmentes ) Termékenységtudat Tanfolyam 64.900 Ft értékben.

https://hormonmentes.hu/

Kabelácsné Jónás Erika (Tudatos Hedonizmus Ercsi @tudatos_hedonizmus_ercsi) Mentorprogram 37.900 Ft értékben.

https://www.tudatoshedonizmus.hu/

Zágoni Bettina (@tina.moderngoddess)

Várandóság és szülés kártya / Gyermekágy és anyaság kártya 13.716 Ft értékben. https://www.instagram.com/tina.moderngoddess

Pangl-Szarka Dorottya (@dorkaland)

2 alkalmas dietetikai konzultáció (2 x 90 perc) 25.000 Ft értékben.

https://www.instagram.com/dorkaland/

Földi Barbara (@tinyecoambassadors)

Természetes Masszázsolaj 5900 Ft értékben.

https://www.tinyecoambassador.com/

További részletekért tájékozódjon a www.masszazsparoknak.hu oldalon, vagy emailben: hello@masszazsparoknak.hu

 

Pécs, 2021. November 15.